اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 9:16