تهران ترین (۳): بهترین دونر کباب تهران کجاست؟ 9:45