دستاورد40 از شبکه، گزارش پیشرفتهای جراحی اعصاب در قزوین 1:21