فن بیان و سخنوری- مصاحبه ی تلویزیونی نعمت نعمتی-بخش دوم

7:44