مصاحبه شبکه 6 صدا و سیما با مدیرعامل ایران کاربراتور 2:35