کیوبیس 7 - (4) استفاده از GM map برای ساخت ریتم 16:58