کارگاه معرفی ساز آموزشگاه موسیقی الهام - ۲۹ آبان ۹۴ 1:00