پخش دعای کمیل ضبط شده در روستای عربی از صدا و سیمای بوشهر

37:33