پیش نمایش جلسه چهارم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:00