دیدار پدیده خراسان و پیکان تهران " ۱ دی ماه 1396" 1:40