قسمت یازدهم یا اهل العالم-استاد نجابتی و پرچم لبیک یا حسین 2:37