تجارت الکترونیک در ایران . مصاحبه شبکه بروز با حسین زینی وند 1:49