سفـر شهرستانـی استانـدار گیـلان به شهرستـان صومعه سرا 7:09