پیش بینی عجیب توافق هسته ای در سریال 24 (سال2010) 3:46