اقامه نماز و روزه داری در اسارت توسط رضا احمدی

2:06