با خنده های بلند، پرش میکردند تا زودتر به خط پایان برسند... 0:52