هلالی منو دل کندن از دلبر محاله ...حاج منصور میکشی مرا حسین 6:02