شبیه سازی جنگ ایران و اسرائیل (باز پس گیری قدس) 2:26