بچه_های_خط_شکن.یادمان اروند به روایت؛حجت الاسلام دارباز 11:14