مصاحبه دکتر سید جواد محمدی در برنامه به خانه برمی گردیم 0:49