چرا باید از وجود مشکلات و تحریم ها خوشحال باشیم؟ 11:52