برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه سه/ ششم آبان 93 28:16