ظریف: آمریکا هر جا پا می‌گذارد ناامنی ایجاد می‌کند

2:11