پایان طراحی و تولید بزرگترین فرش 1200 شانه جهان 0:19