رامشگر - تقویت گوش موسیقی - دیکته نت ها برای سنتور 4:41