دستور left ، right ،mid و همچنین قابلیت Text to columns 15:22