از گاز طبیعی تا متان جامد | امیرحسین زاهدی | تداکس تهران 12:28