تیزر کوارتت فیلارمونیک تهران با اجرای آثار شریف لطفی 0:56