دوران حکومت امیرالمومنین ودستگیری ازفقرا(استاددارستانی) 4:26