مدار تشخیص مانع با ماژول ST188 Waveshaer و نئوپیکسل 1:03