روغن گیری پسته کوهی / بنه با دستگاه روغن کشی OPM 240 2:58