موسیقی فولک روسی از اوتاوا یو Otava Yo - russian couplets while fighting 4:45