دکتر مهدی قدیری در کنگره جراحی پلاستیک و بازسازی صورت 3:09