خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم

3:22