جسم پرنور و آتشین در آسمان شب اسکاتلند - میهن پست 0:15