پیش نمایش جلسه بیست و پنجم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:58