سخنرانی کریستین هاجسون در چهارمین همایش بازاریابی

1:21