رکوردشکنی صلحی پور در وزنه برداری معلولان جهان

2:19