جلسه صندوق اعتبارات خرد مردان روستای محمدآبادپسکوه قائن 1:26