نماهنگ کنار قدم های جابر با صدای حاج میثم مطیعی 2:41