فرات خوانی حمیدرضا رضاییان با نوازندگی استاد عباس صالحی 4:39