بخش2 مصاحبه دکتر شیرازی شهردار آبادان-دفاتر پیشخوان 12:33