مارکتاک / قسمت اول / استراتژی هویت محور برند / گفتگوی رضا مهدوی با دکتر فرزاد مقدم(بخش اول) 27:31