تقدیر مداحان مجمع الذاکرین نایین از محمدعلی مصاحبی

7:26