دیدار اعضای سازمان بسیج حقوقدانان با رهبر معظم انقلاب 0:41