صحنه خطای شدید و ضربه بازیکن شماره ۶ تیم تاسیسات 0:49