نویسنده شو / جابر حسین زاده - ناشتا درد بخورید! 16:10