دکتر محمدرضا شفیعی مصاحبه با رادیو تهران - پارت 6 1:03