بیشاپور شهر باستانی ساسانی ایران-گزارش شبکه مستند سیما

9:17