فیلم کوتاه دختر جبر - مستندی از زندگی مریم میرزاخانی

27:33